Ewidencje i rejestry - Ewidencja i rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja i rejestry

Strona znajduje się w archiwum.

Ewidencje i rejestry

 EWIDENCJE I REJESTRY

 
SEKRETARIAT KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE
 
-      Dziennik korespondencji jawnej
-      Dziennik podawczy
-      Dziennik przepisów służbowych
-      Rejestr teczek i dzienników
-      Skorowidz imienny i rzeczowy
-      Książki doręczeń przesyłek miejscowych
-      Książka pocztowa
 
ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
 
-      Dzienniki korespondencyjne dokumentów ściśle tajnych, tajnych, poufnych, zastrzeżonych
-      Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów
-      Rejestr dzienników, książek ewidencyjnych i teczek
-      Książki doręczeń
-      Wykazy przesyłek otrzymanych i nadanych
-      Rejestry spisów akt przekazanych kategorii A, BE.
-      Rejestr protokołów dokumentacji nie archiwalnej ( BC )
-      Rejestr protokołów brakowania kategorii B, BE
-      Rejestr akt postępowań sprawdzających
-      Rejestr wydanych poświadczeń bezpieczeństwa
-      Rejestr wydanych zaświadczeń o szkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych
-      Rejestr oświadczeń o stanie majątkowym
-      Książka ewidencji pieczęci i stempli
-      Wykaz osób dopuszczonych do pracy lub służby na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych
-      Wykaz stanowisk lub prac zleconych z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych.
 
WYDZIAŁ KRYMINALNY
 
-      Dziennik korespondencji
-      Rejestr odmów wszczęć
-      Rejestr śledztw i dochodzeń
-      Rejestr rozmów telefonicznych
-      Rejestr dowodów rzeczowych
 
WYDZIAŁ RUCHU DROGOWEGO
 
-      Dziennik korespondencyjny
-      Rejestr przydzielonych spraw
-      Rejestr nietrzeźwych kierujących
-      Rejestr wydawanych skierowań na badania lekarskie i psychologiczne
-      Rejestr ujawnionych wykroczeń za pomocą urządzeń samoczynnie rejestrujących niektóre wykroczenia „Fotorapid”
-      Książka pracy” Fotorapidu „
-      Rejestr notatników służbowych
-      Rejestr wydawanych pokwitowań na zatrzymane dowody rejestracyjne i prawo jazdy
-      Rejestr mandatów karnych kredytowanych
-      Rejestr mandatów karnych gotówkowych
-      Rejestr ujawnionych nieprawidłowości oraz wniosków dotyczących bezpieczeństwa i organizacji ruchu
-      Rejestr wydanych zaświadczeń o wpisach w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego
-      Rejestr przeprowadzonych spotkań
-      Rejestr sporządzonych kart MRD 5
-      Książka służby i odpraw policjantów Wydziału Ruchu Drogowego
-      Książka pracy przyrządu kontrolno- pomiarowego „Videorapid”
-      Rejestr pracy miernika prędkości
-      Rejestr badań nietrzeźwych kierujących
-      Rejestr informacji przekazanych do ubezpieczeniowego funduszu gwarancyjnego
-      Rejestr wypadków drogowych
-      Rejestr kolizji drogowych
-      Rejestr usuniętych pojazdów na koszt Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie
-      Rejestr usuniętych pojazdów na koszt właściciela
-      Rejestr zatrzymanych praw jazdy
-      Rejestr zatrzymanych dowodów rejestracyjnych.
 
WYDZIAŁ PREWENCJI 
 
-      Rejestr spraw przydzielonych dzielnicowemu
-      Rejestr mandatów karnych
-      Rejestr procedury „Niebieska Karta”
-      Rejestr wydanych notatników służbowych
-      Zeszyt narad
-      Książka zadań doraźnych
-      Książka służby i odpraw
-      Zeszyt kontroli funkcjonariuszy
-      Zeszyt użycia urządzeń służących do badania stanu trzeźwości
-      Rejestr nakazów i doprowadzeń
-      Książka ewidencji sprzętu uzbrojenia
-      Dziennik korespondencji jawnej
-      Książka wydania sprzętu uzbrojenia
-      Książka ewidencji sprzętu w użytkowaniu
-      Książka depozytu broni
-      Dziennik pracy psa służbowego
-      Rejestr spraw o wykroczenia
-      Rejestr nieletnich sprawców czynów karalnych
-      Rejestr spraw skierowanych do Sądu Rodzinnego i Nieletnich
-      Rejestr kart nieletnich
-      Książka kontroli osób zatrzymanych
-      Rejestr badań stanu trzeźwości funkcjonariuszy
-      Dziennik telegramów przychodzących i wychodzących
-      Rejestr sprawdzeń
-      Książka służby przy Pomieszczeniu dla osób zatrzymanych
-      Rejestr potwierdzeń zgłaszania osób skazanych do ZK
-      Książka dozorów policji
-      Książka dyspozytora
-      Rejestr wystawionych wezwań do zapłaty za pobyt w Pomieszczeniu dla Osób Zatrzymanych
-      Rejestr wydawania broni
-      Rejestr wydanego sprzętu
-      Rejestr wydania kluczy
-      Rejestr wyjść w godzinach służbowych
 
POSTERUNEK POLICJI W MIRCZU
 
-      Dziennik korespondencji jawnej
-      Rejestr spraw o wykroczenia
-      Rejestr mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych
-      Rejestr wykonanych niebieskich kart
-      Rejestr spraw przydzielonych dzielnicowemu i innym policjantom
-      Rejestr sporządzonych MRD 5
-      Rejestr policjantów z Posterunku Policji w Mirczu wezwanych do Sądu lub Prokuratury
-      Książka doręczeń przesyłek miejscowych
-      Rejestr wydanych notatników służbowych
-      Książka służby i odpraw
-      Zeszyt narad
-      Książka zadań doraźnych
-      Rejestr pobranego sprzętu
-      Zeszyt kontroli funkcjonariuszy z Posterunku Policji
-      Zeszyt użycia urządzeń służących do badania stanu trzeźwości Alkosensor, Alkomat, Alkotest.
 
POSTERUNEK POLICJI W TRZESZCZANACH
 
-      Dziennik korespondencji jawnej
-      Rejestr mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych
-      Rejestr wykonanych niebieskich kart
-      Rejestr spraw przydzielonych dzielnicowemu i innym policjantom
-      Rejestr sporządzonych MRD 5
-      Rejestr policjantów z Posterunku Policji w Trzeszczanach wezwanych do Sądu lub Prokuratury
-      Książka doręczeń przesyłek miejscowych
-      Rejestr wydanych notatników służbowych
-      Książka służby i odpraw
-      Zeszyt narad
-      Książka zadań doraźnych
-      Rejestr pobranego sprzętu
-      Zeszyt kontroli funkcjonariuszy z Posterunku Policji
-      Zeszyt użycia urządzeń służących do badania stanu trzeźwości Alkosensor, Alkomat, Alkotest.
 
POSTERUNEK POLICJI W WERBKOWICACH
 
-      Dziennik korespondencyjny
-      Rejestr spraw przydzielonych policjantom z Posterunku Policji
-      Rejestr spraw przydzielonych dzielnicowemu
-      Rejestr mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych
-      Rejestr dochodzeń i śledztw
-      Rejestr przyjmowania interesantów
-      Rejestr notatników służbowych
-      Książka doręczeń przesyłek miejscowych
-      Rejestr policjantów z Posterunku Policji w Werbkowicach wezwanych do Sądu lub Prokuratury
-      Książka służby i odpraw
-      Zeszyt narad
-      Książka zadań doraźnych
-      Zeszyt kontroli funkcjonariuszy z Posterunku Policji
-      Zeszyt użycia urządzeń służących do badania stanu trzeźwości Alkosensor, Alkomat, Alkotest.
 

 

Metryczka

Data publikacji 06.05.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. Edyta Krystkowiak
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Edyta Krystkowiak Wydział Prewencji
do góry