Dostęp do zasobów archiwalnych - Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do zasobów archiwalnych

Strona znajduje się w archiwum.

Dostęp do zasobów archiwalnych

Dostęp do zasobów archiwalnych KPP w Hrubieszowie.

Zasób archiwalny

Składnica Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie posiada w swoim zasobie dokumentację stanowiącą zespół archiwalny MO  powstały w latach 1955 - 1990 oraz bieżące zasoby archiwalne Komendy Powiatowej Policji w Hrubieszowie.

Całość dokumentów wytworzonych w latach 1948 - 1954 przez KPMO w Hrubieszowie została przekazana do Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

Udostępnienie akt może nastąpić do celów:

  • służbowych
  • naukowo - badawczych
  • publicystycznych i innych
  •  

Tryb udostępniania dokumentów:

Wnioski o udostępnienie akt należy kierować na adres:

Komendant Powiatowy Policji w Hrubieszowie

ul. Narutowicza 20

22 - 500 Hrubieszów

Wnioski o udostępnienie materiałów powinny zawierać:

  1. imię i nazwisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości oraz adres do korespondencji jeżeli zgłoszenie składa osoba fizyczna lub jej upoważniony przedstawiciel;
  2. nazwę i siedzibę osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej oraz imię i nazisko, rodzaj i numer dokumentu tożsamości osoby upoważnionej, której mają być udostępnione materiały - jeżeli zgłoszenie składa osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
  3. wskazanie materiałów lub określenie tematu, którego one dotyczą;
  4. określenie celu i proponowany sposób wykorzystania udostępnionych materiałów.

Szczegółowe zasady udostępniania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej zawarte są w:

  1. Zarządzeniu Nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 roku w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych ( Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. Nr 9, poz 42).
  2. Zarządzeniu Nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.

 

Metryczka

Data publikacji 30.04.2009
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Hrubieszowie
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
sierż. Edyta Krystkowiak
Osoba udostępniająca informację:
sierż. Edyta Krystkowiak Wydział Prewencji
do góry